REGULAMIN SCHRONISKA PRZYSTAŃ

 

 

REGULAMIN

SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH

W POGORZAŁEJ WSI 50 A

I Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Schronisko dla Bezdomnych przeznaczone jest dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.
 2. Schronisko realizuje zadania wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej i przepisów wykonawczych, obejmujących w szczególności:
 1. udzielanie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym i innym w uzasadnionych przypadkach,
 2. zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,
 3. prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej i terapeutycznej na rzecz podopiecznych,

II Organizacja pracy Schroniska

§ 2

Placówka funkcjonuje codziennie przez całą dobę, nie spełnia funkcji stałego miejsca zamieszkania. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają osoby bezdomne ( osoba bezdomna – osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania” ) i bez źródła utrzymania.

III Zasady przyjęcia do Schroniska

§ 3

 1. Podopiecznych przyjmuje się od godz. 700 do 2100 .Czasookres przebywania – 3 miesiące z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Przyjęcia do Schroniska dokonują pracownicy etatowi: kierownik lub pracownik socjalny.
 3. Pobyt winien zmierzać do:

szybkiego i skutecznego rozwiązania problemów życiowych podopiecznego,

pełnej readaptacji do życia społecznego, powrotu do środowiska,

– umieszczenia we właściwej placówce , jeżeli zachodzi taka konieczność.

4. Przyjęcie poprzedzone jest wywiadem środowiskowym lub rozmową wstępną, zapoznaniem z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

5. Osoba przyjęta winna zapoznać pracownika z faktyczną sytuacją materialną, prawną, mieszkaniową, zawodową, rodzinną, zdrowotną i informować go o wszelkich zmianach. Dane te objęte są tajemnicą służbową i nie są udostępniane osobom nieupoważnionym.

6. Przyjęcie następuje przez wpis do rejestru – ewidencji podopiecznych na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość lub oświadczenia.

IV Prawa i obowiązki osób korzystających ze Schroniska.

§ 4

 1. Osobie przyjętej zapewnia się:
 1. poszanowanie godności osobistej,
 2. przebywanie w placówce przez całą dobę,
 3. łóżko, pościel, ręcznik, środki higieny osobistej,
 4. korzystanie z urządzeń i sprzętu o charakterze kulturalno- oświatowej,
 5. korzystanie z urządzeń sanitarnych,
 6. możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie.
 1. Osobie przyjętej umożliwia się:
 1. pomoc odzieżową,
 2. pomoc postpenitencjarną,
 3. poradnictwo w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych,
 4. przyjmowanie gości w weekend w godz. Od 1000 do 1800
 5. składanie skarg i wniosków do kierownika Schroniska.

§ 5

Osoba przebywająca w Schronisku ma obowiązek:

 1. utrzymania w czystości pomieszczeń mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych, także terenu Schroniska,
 2. utrzymanie higieny osobistej, czystości odzieży i obuwia,
 3. nieodpłatnego świadczenia prac porządkowych i gospodarczych na rzecz Schroniska zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 4. przestrzegania zasad zbiorowego współżycia,
 5. przestrzeganie przepisów p.poż, sanitarnych i bhp,
 1. przestrzegania ciszy nocnej w godz. 2200 – 600,
 2. stosowanie się do poleceń personelu,
 3. dbać o mienie ruchome i majątek trwały Schroniska,
 4. godnie reprezentować Schronisko na zewnątrz,
 5. współpracować z personelem w zakresie polepszenia swojej sytuacji życiowej.

§ 6

Kategorycznie zabrania się:

 1. wnoszenia i spożywania alkoholu, wchodzenia na teren placówki po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
 2. palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
 3. urządzania gier hazardowych,
 4. używania w pokojach mieszkalnych grzałek, odbiorników TV i urządzeń grzewczych,
 5. wnoszenia na teren rzeczy nie będących własnością podopiecznego,
 6. wprowadzania osób postronnych do pokoi mieszkalnych.

§ 7

Podopieczny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w mieniu Schroniska.

§ 8

 1. Schronisko nie zapewnia noclegu osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem podobnie działającego środka, osobom chorym wymagającym pomocy lekarskiej lub opieki ze strony drugiej osoby, osobom niepełnosprawnym psychicznie, jeżeli zagrażają sobie lub otoczeniu. W godz.2100-700 Schronisko jest zamykane i nie prowadzi przyjęć poza przypadkami klęsk żywiołowych.
 2. Zabrania się przyjmowania osób chorych lub wypisywanie z placówek służby zdrowia bez świadectwa lekarskiego stwierdzającego zdolność do pobytu.
 3. Zabrania się przyjmowania w porze nocnej osób chorych.
 4. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach mieszkalnych i innych ogólnie dostępnych,

§ 9

Podopieczni, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

 • łamią zasadę abstynencji,
 • nie przestrzegają zasad zbiorowego współżycia,
 • uchylają się od odpłatności za pobyt lub nieterminowo je uiszczają, będą usunięci ze Schroniska czasowo lub na stałe.
 1. Osoba wydalona ze Schroniska z powodu nadużywania alkoholu lub spożywania go na terenie Schroniska może ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie, co najmniej, 1 miesiąca od chwili wydalenia.
 2. Osoba wydalona ze Schroniska trzykrotnie nie może ubiegać się o ponowne przyjęcie. Mieszkaniec Schroniska traci przyznane miejsce w Schronisku, jeżeli opuści je bez pisemnego uprzedzenia(z wyjątkiem zdarzeń losowych- choroby, wypadku itp.) na okres 14 dni.
 3. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i zachowanie podopiecznych poza terenem placówki.

§ 10

 1. Kierownik Schroniska ma obowiązek dbać o kształtowanie właściwej atmosfery, otaczać opieką mieszkańców, służyć im pomocą.
 2. Kierownik ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie placówki, pracę personelu.
Charters found to close gaps, data.