Statut Fundacji i Twórcy

 

STATUT

Fundacji Przystań

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Przystań, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Jana Kosińskiego zam. 82-200 Malbork u. Mickiewicza 41 m 1

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Sargun w kancelarii notarialnej w Malborku,  ul. Poczty Gdańskiej 22/1, w dniu. 02 grudnia 2015 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest Pogorzała Wieś.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 6

 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia osób w podeszłym wieku.

I. Przedmiotem nieodpłatnej działalności fundacji w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji       Działalności jest:

 • Q 86.9 - działalność w zakresie opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów (sklasyfikowanych w 85.60.Z, 87.20.Z,88.99.Z),
 • Q 88.1 - pomoc społeczna z zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  (Q 88.10. Z),
 • P 86.50 - działalność wspomagająca edukację ze szczególnym uwzględnieniem: działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • R 93.2 - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, ze szczególnym podkreśleniem świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów poprzez organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne,
 • J-58.11 - wydawanie: książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 • J-58.19  - działalność wydawnicza rozumiana jako wydawanie i udostępnianie w trybie on-line: materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych a zwłaszcza wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line,
 • J-58.21 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 • J 63.1 - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,

M 72.2 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych) ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: nauk społecznych, nauk humanistycznych, międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych (M 72.20. Z).

 • Dożywianie najuboższych mieszkańców powiatu oraz współpraca z organizacjami w celu dystrybucji żywności w województwie.
 • Wspierane i prowadzenie ośrodków wspierających, integracyjnych i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, starszych, uzależnionych, dzieci, i młodzieży jako miejsce godziwego pobytu i powrotu do zdrowia.
 • działania na rzecz osób wykluczonych społecznie,prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych

II. Przedmiotem odpłatnej działalności fundacji w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji       Działalności jest:

 • Q 86.9 - działalność w zakresie opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychologów i psychoterapeutów (sklasyfikowanych w 85.60.Z, 87.20.Z,88.99.Z),
 • Q 88.1 - pomoc społeczna z zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku  (Q 88.10. Z),
 • P 86.50 - działalność wspomagająca edukację ze szczególnym uwzględnieniem: działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • R 93.2 - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, ze szczególnym podkreśleniem świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów poprzez organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne,
 • J-58.11 - wydawanie: książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
 • J-58.19  - działalność wydawnicza rozumiana jako wydawanie i udostępnianie w trybie on-line: materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych a zwłaszcza wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line,
 • J-58.21 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 • J 63.1 - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,
 • M 72.2 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych) ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie: nauk społecznych, nauk humanistycznych, międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych (M 72.20. Z).
 • wspierane i prowadzenie ośrodków wspierających, integracyjnych i opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, starszych, uzależnionych, dzieci, i młodzieży jako miejsce godziwego pobytu i powrotu do zdrowia
 • działania na rzecz osób wykluczonych społecznie,prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych

2. Działalność nieodpłatną Fundacji prowadzi na rzecz beneficjentów pomocy, w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych, na zlecenie instytucji, oraz różnych organizacji w zakresie określonym ni mniejszym statutem.

3. Działalność odpłatną Fundacja prowadzi na zlecenie osób fizycznych i prawnych, instytucji, firm oraz różnych organizacji, w zakresie określonym niniejszym Statutem.

4.  Fundacja opiera swoją działalność na odpłatnej i nieodpłatnej pracy swoich członków oraz wolontariuszy.

5. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać członków fundacji, pracowników i wolontariuszy.

6. Fundacja może być organem założycielskim dla jednostek organizacyjnych świadczących usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz usługi związane z wypożyczaniem sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, na rzecz zakładów opieki zdrowotnej, jednostek pomocy społecznej i domów opieki lub osób prywatnych, które tworzy dla realizacji celów statutowych Fundacji.

7. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Fundacji służy wyłącznie realizacji jego

celów statutowych.

§7

1. Fundacja  może realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi m.in. w ramach wspólnych projektów finansowanych przez polskie i zagraniczne fundusze.

2. Fundacja może przynależeć do polskich i zagranicznych fundacji lub innych organizacji, które realizują cele zbieżne z działalnością Fundacji.

§8

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cele i formy działania.

§9

Celem Fundacji jest:

1. Opieka na osobami w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi formami demencji.

2. Aktywizacja indywidualna i społeczna oraz integracja społeczna osób w podeszłym wieku, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi formami demencji, a także ich opiekunów.

 1. Poprawa jakości życia seniorów, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, z demencją.

4. Zwiększenie aktywności życiowej i efektywności osobistej opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, przewlekle chorych, a szczególnie chorych z demencją, oraz wspieranie opiekuńczej funkcji rodziny chorych, w tym działania na rzecz:

1) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy z powodu ograniczenia dyspozycyjności zawodowej w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niesamodzielną lub chorobą,

2) pomocy opiekunom nieformalnym w trudnej sytuacji życiowej, np. w formie zastępczej opieki wytchnieniowej,

3) pomocy osobom zagrożonym zwolnieniem z pracy z powodu braku kwalifikacji zawodowych do sprawowania opieki,

4) aktywizacji zawodowej opiekunów profesjonalnych pozostających bez pracy,

5) pomocy opiekunom formalnym i nieformalnym w organizowaniu warunków do sprawowania opieki, w tym poprzez szeroko pojęte poradnictwo i wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

5. Ochrona i promocja zdrowia w praktyce opiekuńczej, w tym:

1) wspomaganie innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań technicznych w praktyce opiekuńczo-pielęgnacyjnej,

2) upowszechnianie zasad etyki i metod prawidłowej opieki oraz ochrony praw osoby chorej, niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

6)  działania na rzecz osób wykluczonych społecznie, prowadzenie schronisk dla osób bezdomnych.

§10

1. Cel swój Fundacja realizuje w formie:

1) nieodpłatnej działalności statutowej w zakresie zadań zleconych oraz projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych na zlecenie instytucji, oraz różnych organizacji w zakresie określonym ni mniejszym statutem,

2) odpłatnej działalności statutowej w zakresie wymienionym w §9 i nie finansowanym ze środków publicznych, w szczególności jest to:

a) prowadzenie szkolenia zawodowego kadry opiekuńczej w ramach kształcenia ustawicznego,

b) opracowywanie i wydawanie informatorów oraz poradników dla opiekunów, formalnych i nieformalnych,

c) opracowywanie programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych dla opiekunów,

d) poradnictwo w zakresie organizowania opieki oraz metod pielęgnowania chorych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób,

e) wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, pomocniczego i wspomagającego funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna,

f) pośrednictwo pracy,

g) świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych,

h) szkolenie opiekunów nieformalnych,

i) promowanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego oraz środków pomocniczych kompensujących utraconą sprawność i poprawiających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

j) organizację świetlic i klubów dla osób chorych i ich opiekunów,

k) prowadzenie terapii z udziałem zwierząt

l)     prowadzenie pomocy i konsultacji prawnych dla odbiorców fundacji.

§11

Dla realizacji celów i zadań wymienionych w § 9 i 10 Fundacja:

1. organizuje i prowadzi działalność oraz podejmuje inicjatywy mające na celu zarówno dobro opiekunów jak i osób niepełnosprawnych zależnych od opieki.

2. współpracuje z instytucjami, organizacjami, zakładami i osobami zajmującymi się profesjonalnie rozwiązywaniem problemów związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami, które z powodu choroby, urazu lub wieku są niepełnosprawne i niesamodzielne, w tym z pracownikami zakładów leczniczych, domów opieki, jednostek pomocy społecznej, a także producentami i sprzedawcami produktów kompensujących utraconą sprawność oraz wspierających proces pielęgnowania i opieki, a także z innymi osobami prawnymi oraz fizycznymi zgłaszającymi wolę wsparcia działalności Fundacji, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawem obowiązującym w Polsce i Statutem Fundacji,

3. pozyskuje do współpracy:

1) osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność w obszarze mającym związek z celami i zadaniami Fundacji,

2) sponsorów spośród instytucji gospodarczych i społecznych oraz osób prywatnych,

4. bierze udział w projektach organizowanych i realizowanych przez inne podmioty, w zakresie związanym z działalnością Fundacji,

5. współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i zagranicznymi.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji.

§ 11

 1. dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.

§ 12

 1. Władzami fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 17

 1. zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na czteroletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 20.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 20

zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

O środkach finansowych i majątku pozostałym po likwidacji fundacji decyduje Fundator.

05.12.2015 r.

Fundator: Jan Kosiński